Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 44 Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 74 Algemene voorwaarden - m2o5 Real Estate

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. m2o5 b.v. en de aan m2o5 gelieerde vennootschappen kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeboden informatie en beslissingen die daaruit voortvloeien. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van zulke beslissingen, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door m2o5 b.v. verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming m2o5 b.v.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

m2o5 REAL ESTATE B.V.

Statutair gevestigd te Groningen

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid m2o5 REAL ESTATE B.V. statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te (9723 ZA) Groningen aan het Helperpark 300.
1.2          Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘wederpartij’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot m2o5 REAL ESTATE B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met m2o5 REAL ESTATE B.V. gesloten overeenkomst tot dienstverlening of andersoortige overeenkomst. In het bijzonder wordt onder ‘wederpartij’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.
1.3          Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij door m2o5 REAL ESTATE B.V. uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. OFFERTES
2.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd, dan wel anders is aangegeven.
2.2          De door m2o5 REAL ESTATE B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven. m2o5 REAL ESTATE B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2.3          De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.
2.4          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is m2o5 REAL ESTATE B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij m2o5 REAL ESTATE B.V. anders aangeeft.
2.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht m2o5 REAL ESTATE B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1          Een overeenkomst met m2o5 REAL ESTATE B.V. komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk door m2o5 REAL ESTATE B.V.  is bevestigd.
3.2          Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op ander wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE
4.1          De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke m2o5 REAL ESTATE B.V. volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
4.2          De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan m2o5 REAL ESTATE B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.3          Indien en voor zover de wederpartij dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4.4          Indien de wederpartij aan m2o5 REAL ESTATE B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4.5          Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan m2o5 REAL ESTATE ter beschikking zijn gesteld, heeft m2o5 REAL ESTATE B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.6          m2o5 REAL ESTATE B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor m2o5 REAL ESTATE B.V. kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1          m2o5 REAL ESTATE B.V. zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
5.2          m2o5 REAL ESTATE B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
5.3          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft m2o5 REAL ESTATE B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; de kosten daarvan komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
5.4          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan m2o5 REAL ESTATE B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat m2o5 REAL ESTATE B.V. de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.5          m2o5 REAL ESTATE B.V. kan slechts meerwerkzaamheden verrichten en aan de wederpartij in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de wederpartij hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 6. TERMIJN VAN UITVOERING; CONTRACTDUUR
6.1          De overeenkomst tussen m2o5 REAL ESTATE B.V. en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2          Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij m2o5 REAL ESTATE B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen als bedoeld in artikel 6.82 van het Burgerlijk Wetboek.
6.3          Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 en 6.5 kunnen partijen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij om de reeds door m2o5 REAL ESTATE B.V. verrichte prestaties te vergoeden.
6.4          m2o5 REAL ESTATE B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a      de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b      na het sluiten van de overeenkomst m2o5 REAL ESTATE B.V. ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c      de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

6.5          m2o5 REAL ESTATE B.V. mag slechts van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. m2o5 REAL ESTATE B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de wederpartij onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikkin zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
7.1          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor kan worden beïnvloed, zal m2o5 REAL ESTATE B.V. de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3          Indien de wijziging van de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal m2o5 REAL ESTATE B.V. de wederpartij hierover tevoren inlichten.
7.4          Indien een vast honorarium is overeenkomen, zal m2o5 REAL ESTATE B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.5          In afwijking van hetgeen in artikel 7.3 is bepaald, zal m2o5 REAL ESTATE B.V. geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan m2o5 REAL ESTATE B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. HONORARIUM
8.1          Het honorarium van m2o5 REAL ESTATE B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium is exclusief BTW.
8.2          Indien m2o5 REAL ESTATE B.V. met de wederpartij een vast honorarium overeenkomt, is m2o5 REAL ESTATE B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 en 9.4, niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de omstandigheden van het geval, zoals de omvang van de reeds verrichte en nog te verrichte werkzaamheden, een verhoging van het honorarium dit rechtvaardigen.
8.3          Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van m2o5 REAL ESTATE B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4          Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 9. WIJZIGING VAN HET HONORARIUM
9.1          Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen van medewerkers van m2o5 REAL ESTATE B.V. of prijzen van ingekochte goederen of diensten een wijziging ondergaan, is m2o5 REAL ESTATE B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief c.q. honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de wederpartij en m2o5 REAL ESTATE B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.
9.2          m2o5 REAL ESTATE B.V. mag het honorarium bovendien verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, zonder dat dit aan m2o5 REAL ESTATE B.V. is toe te rekenen, dat in redelijkheid niet van m2o5 REAL ESTATE B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.3          m2o5 REAL ESTATE B.V. zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. m2o5 REAL ESTATE B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan vermelden.
9.4          Indien de wederpartij de door m2o5 REAL ESTATE B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van m2o5 REAL ESTATE B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. BETALING
10.1       Het honorarium van m2o5 REAL ESTATE B.V. zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.
10.2       Betaling door de wederpartij dient, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door m2o5 REAL ESTATE B.V. aan te wijzen bankrekening.
10.3       Indien de wederpartij niet binnen de onder artikel 10.2 genoemde termijn heeft betaald, is m2o5 REAL ESTATE B.V. gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van m2o5 REAL ESTATE B.V. vanaf de vervaldag de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algemene voldoening.
10.4       Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die m2o5 REAL ESTATE B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 10% van de verschuldigde hoofdsom, evenwel met een minimum van € 150,–, te vermeerderen met BTW.
10.5       Indien de financiële positie of betalingsgedrag van de wederpartij naar oordeel van  m2o5 REAL ESTATE B.V. daartoe aanleiding geeft, is m2o5 REAL ESTATE B.V. gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid steltin een door m2o5 REAL ESTATE B.V. te bepalen vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is m2o5 REAL ESTATE B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan m2o5 REAL ESTATE B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.6       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 11. GEHEIMHOUDING
11.1       m2o5 REAL ESTATE B.V. is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de wederpartij tegenover derden.
11.2       m2o5 REAL ESTATE B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval m2o5 REAL ESTATE B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
11.3       Tenzij daartoe door m2o5 REAL ESTATE B.V. voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal de wederpartij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van m2o5 REAL ESTATE B.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De wederpartij zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
11.4       m2o5 REAL ESTATE B.V. zal haar verplichtingen op de grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1       m2o5 REAL ESTATE B.V. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de wederpartij haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is m2o5 REAL ESTATE B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
12.2       Indien de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van m2o5 REAL ESTATE B.V. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is m2o5 REAL ESTATE B.V. voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
12.3       Eventuele aanspraken van de wederpartij dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de wederpartij zijn vervallen.
12.4       m2o5 REAL ESTATE B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT
13.1       m2o5 REAL ESTATE B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien m2o5 REAL ESTATE B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door haar gegeven garantie of in het verkeer geldende  opvattingen aan haar kan worden toegekend.
13.2       Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort.
13.3       Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.4       Bij overmacht kan de wederpartij m2o5 REAL ESTATE B.V. in geen geval tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT
14        Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een beperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen.